3 slow flow moves for hip extension to eka pada raja kapotasana 2